nieuws

Monitoren van infrastructuur bespaart miljarden

Publicatie

23 mei 2018

Auteur

Laura van der Linde

Categorie

Soort

nieuws

Tags

smart maintenance

De civiele infrastructuur in Nederland, zoals (vaar)wegen, bruggen, sluizen, leidingen, viaducten en dergelijke, representeert een waarde van 360 miljard euro (CBS, 2014). Op jaarbasis worden enkele miljarden euro’s geïnvesteerd in het beheer en onderhoud hiervan. Door een vergrijzende infrastructuur moeten de komende jaren alle zeilen worden bijgezet om de beschikbaarheid op peil te houden. Smart maintenance kan hierin ondersteunen.

Smart maintenance staat voor een innovatieve wijze van onderhoud uitvoeren met behulp van sensortechnologie en Internet of Things (IoT-)applicaties, waardoor de beschikbaarheid wordt geoptimaliseerd en kosten worden gereduceerd. Deze methode kan de overheid miljarden aan onderhoudskosten besparen en de gebruikers veel vertraging en ergernis schelen, zo concluderen technologische ondernemersorganisatie FME en vereniging World Class Maintenance in het rapport ‘De waarde van Smart Maintenance voor de Nederlandse Infrastructuur’. Dit rapport is op 22 mei aangeboden aan de Tweede Kamer commissievoorzitter Agnes Mulder. van Infrastructuur en Waterstaat.

Innovaties

Het doel van dit onderzoeksrapport is om bij te dragen aan de discussie over hoe de vervangingsopgave van ‘vergrijzende’ infrastructuur het beste het hoofd kan worden geboden en in het bijzonder welke rol is weggelegd voor smart maintenance. Volgens de onderzoekers kan, door het inzetten van smart maintenance, onderhoud aan wegen, bruggen, viaducten, waterwegen en sluizen voorspelbaar worden.

Bij beheer staat het balanceren van kosten, risico’s en gewenste prestaties van de assets centraal. Nieuwe technologieën maken het echter mogelijk om deze drie aspecten gelijktijdig te verbeteren. Het een hoeft het ander niet uit te sluiten. Slimme sensoren, die steeds goedkoper worden, maken het eenvoudiger om op grote schaal de fysieke toestand van assets te monitoren. Steeds meer assets komen hierdoor in aanmerking voor condition based maintenance (CBM). Data-analytics en data-visualisatietechnieken ondersteunen bij het nemen van betere beslissingen. Maar ook economische en organisatorische innovaties maken het mogelijk om onderhoud slimmer te maken.

600 miljoen per jaar

Door de financiële crisis van 2008 stonden investeringen in en onderhoud aan de Nederlandse infrastructuur op een laag pitje. Vanaf halverwege dit decennium wordt er weer meer geïnvesteerd. In de periode 2020-2030 moet ruim een derde meer vervangen worden dan in het voorgaande decennium om de beschikbaarheid van infrastructuur te kunnen garanderen. Dat kost miljarden. Smart maintenance biedt een manier om de investeringsuitgaven en de jaarlijkse beheer- en onderhoudskosten te verminderen, op middellange termijn al structureel zeshonderd miljoen euro per jaar.

tekst gaat verder na de afbeelding
smart maintenance

Voorzitter bestuur World Class Maintenance Lex Besselink overhandigt het onderzoeksrapport aan commissievoorzitter drs. Agnes Mulder.

Bedrijven en overheid hebben direct financieel nadeel van problemen met de infrastructuur. Zo was in het najaar van 2016 de Merwedebrug bij Gorinchem afgesloten voor vrachtverkeer. Scheurtjes in de brug moesten met spoed worden gerepareerd, waardoor ook de scheepvaart vertraging opliep. De transportsector leed 33 miljoen euro schade en de overheid moest nadeelcompensaties uitkeren.

De aanwezigheid van een goede infrastructuur is erg belangrijk voor de Nederlandse economie. De toegevoegde waarde van de infrastructuur bedraagt op jaarbasis zo’n zeventig miljard euro, ruim tien procent van het bruto binnenlands product. De overheid is de grootste eigenaar van de Nederlandse infrastructuur.

Conditiemonitoring

In het onderzoeksrapport wordt een inschatting gemaakt van de potentie van smart maintenance voor de Nederlandse infrastructuur. Volgens de onderzoekers zitten de grootste kansen in het optimaliseren van het beheer met conditiemonitoring en het integraal optimaliseren van systemen en processen. In het rapport ligt de focus op de waarde van conditiemonitoring. Het monitoren van de toestand kan bijvoorbeeld met visuele inspecties en directe conditiemetingen (zoals met behulp van dichtheidsmeters, scheurmeters en vochtmeters), maar ook met indirecte bepalingen van de conditie (zoals met behulp van performance monitoring, statistical process control en zelflerende algoritmes).

Ineke Dezentjé Hamming-Bluemink van FME: ‘Smart maintenance gaat in de toekomst problemen voorkomen. Door de conditie van de infrastructuur structureel te monitoren, kunnen vervangingen worden geprioriteerd en kunstwerken doelmatig in stand worden gehouden.’

tekst gaat verder na de afbeelding

Tijdens de nabespreking merkt Tweede Kamerlid Mustafa Amhaouch richting Lex Besselink en directeur WCM Henk Akkermans op: ‘Onderhoud krijgt minder aandacht dan het verdient.’

‘Early warnings’ helpen om falen te voorkomen of – mocht het falen niet te voorkomen zijn – op het falen te anticiperen met beschermende maatregelen. ‘Smart maintenance maakt het mogelijk om een vervanging of reconstructie zowel financieel als operationeel te optimaliseren’, zegt Lex Besselink van World Class Maintenance.

Actie

De komende jaren zal er veel moeten worden geïnvesteerd om de Nederlandse infrastructuur te verjongen, te vernieuwen en te verduurzamen. Op de langere termijn biedt smart maintenance een manier om structureel de investeringsuitgaven en jaarlijkse beheer- en onderhoudskosten te verminderen. De onderzoekers verwachten dat conditiemonitoring in potentie de investeringsuitgaven met zestien procent kan verlagen en de beheer- en onderhoudskosten met elf procent. Omdat conditiemonitoring-toepassingen nog verder dienen te worden ontwikkeld en opgeschaald, is verder de verwachting dat in 2025 een kwart hiervan al kan worden gerealiseerd, wat neerkomt op een besparing van 0,6 miljard euro.

Maar, urgentie is geboden. Het is van groot belang dat de asset owners van de infrasector, in het bijzonder de overheid, actie ondernemen, zeggen de onderzoekers. Met het aanbieden van het rapport aan de Tweede Kamer hopen FME en WCM dat de politiek bereid is om dit proces te versnellen door urgentie te creëren, door het gebruik van smart maintenance te stimuleren en door barrières voor opschalen weg te nemen. Extra beschikbaar gesteld budget zou een welkome katalysator zijn en kennisdeling is essentieel om de bekendheid van succesvolle, bewezen technologieën te vergroten en om de implementatie ervan te versnellen.

Bron: iMaintain 5-2018

Laura van der Linde

Neem contact op - Bekijk profiel