nieuws

Prestatiemanagement werkt, vertrouwen blijft achter

Publicatie

26 aug 2015

Categorie

iMaintain

Soort

nieuws

Tags

Uit de laatste editie van het NVDO Onderhoudskompas blijkt dat steeds meer organisaties een systeem voor prestatiemanagement invoeren, om zodoende een prestatiegedreven organisatie te worden. Maar daar is meer voor nodig. Volgens onderzoekprofessor Frank Verbeeten is prestatiemanagement meer dan ‘meten is weten’. Prestatiemanagement is het proces waarin sturing van de organisatie plaatsvindt door het systematisch vaststellen van missie, strategie en doelstellingen van de organisatie, deze vervolgens te vertalen naar alle organisatieniveaus en meetbaar te maken door rapportage van kritische succesfactoren en prestatie-indicatoren, om uiteindelijk acties te kunnen ondernemen voor bijsturing van de organisatie.
Kort samengevat: prestatiemanagement is niet alleen meten en weten, maar ook sturen en bijsturen, tot op het laagste organisatieniveau. Prestatiemeting leidt tot prestatiesturing.

 

Juist gedrag belonen
Twee thema’s komen hierbij steeds meer centraal te staan: wanneer de ontwikkelniveaus van vijf afzonderlijke pijlers beter met elkaar in balans zijn (synchroon) zijn de prestaties hoger, en in een zeer competitieve omgeving presteren organisaties met een hoog ontwikkelingsniveau beter dan organisaties die hierin minder ver ontwikkeld zijn.

Waaraan moet een prestatiemanagementsysteem nu voldoen om de basiscondities ‘goed’ te krijgen? Het systeem moet een duidelijk doel hebben dat in overeenstemming is met de beoogde strategie en dat doel is duidelijk gecommuniceerd naar iedereen in de organisatie. Zowel de door de organisatie geleverde inspanningen als de resultaten worden gemeten in het systeem. De juiste prestaties worden in het systeem op een gebalanceerde wijze gemeten, zodat alle belangrijke aspecten zijn opgenomen in het prestatiemanagementsysteem, en er niet een te sterke nadruk ligt op één aspect.
Daarnaast worden in het systeem de resultaten van individuen, teams en de organisatie als geheel gemeten, en wordt ervoor gezorgd dat individuele prestaties in overeenstemming zijn met de doelen van de organisatie. Bovendien is het prestatiemanagementsysteem gekoppeld aan de human resource managementsystemen: dit betekent dat het juiste gedrag, geïnitieerd door het prestatiemanagementsysteem, daadwerkelijk wordt beloond.

Positief effect
Bij één op de drie organisaties heeft een en ander direct merkbare verbeteringen in de financiële resultaten heeft geleid. Daarnaast heeft invoering tot beter inzicht in de eigen activiteiten en tot het in gang zetten van organisatieveranderingen geleid. Uit het NVDO Onderhoudskompas 2014 blijkt dat vijf procent van de onderzochte organisaties geen verbeteringen heeft waargenomen.

De verklaring hiervoor is dat de aandacht van de gehele organisatie voortdurend gericht is op het behalen van de doelstellingen van de organisatie, en bovendien zonder goede interne verstandhoudingen de beoogde innovaties in de organisatie blijven steken. In het NVDO Sectie Suto Kennisdossier 2015 wordt benadrukt dat op elkaar afgestemde systemen een positief effect hebben op de motivatie van medewerkers en op de beoogde bedrijfsresultaten.
Volgens professor Arjan van Weele (TU Eindhoven) bieden prestatieovereenkomsten betere interventie mogelijkheden maar dient hiervoor ook meer op gedrag gestuurd te worden. Met een gemeten vertrouwen van 52 procent blijkt dit in de praktijk nogal eens achter te blijven.
Prestaties komen dus niet vanzelf. Organisaties en medewerkers dienen dermate gedreven te zijn dat ze inderdaad willen werken aan het bereiken van de doelstellingen van de organisatie.

 

 

Prestatie- en innovatievermogen
Recentelijk is met betrekking tot Asset en Maintenance Management een nieuwe norm ISO 15001 verschenen waarin prestatie- en innovatievermogen een duidelijke plek heeft gekregen. In de praktijk blijken veel organisaties wel bereidwillig, maar hier zeker nog niet voldoende klaar voor te zijn.
Gelijktijdig zien we in Nederland ook de discussie over accountability op gang komen. Eigenlijk te langzaam. Het onderwerp moet op de agenda staan voordat een samenwerkingstraject in gang wordt gezet. Er komen vanuit de praktijk voldoende signalen om hier serieus aandacht aan te besteden, waarbij onderscheid moet worden gemaakt tussen de zogeheten ‘performative accountability’ (de kwaliteit van de resultaten) en de ‘decisional accountability’ (de kwaliteit van de beslissingen die hebben geleid tot het resultaat). En daarbij is het meten van ‘outcome’ minstens zo belangrijk als het verantwoorden van de ‘output’.

 

Kennisdossier
Het voorgaande model is door de NVDO Sectie Suto vertaald naar een zogeheten maturity-model. Doelstelling van dit model is om vast te stellen welk prestatieniveau wordt geambieerd, welke overeenkomst hier het best bij past en of de organisatie hiervoor klaar is. Het is namelijk verstandig om een contractmodel te kiezen dat past bij de omgeving en de kwaliteit van betrokken organisaties. Om vast te stellen of samenwerkende partijen aan het contract kunnen voldoen, kan het maturity-model worden toegepast. Als de partijen niet met elkaar in overeenstemming zijn, dient aan hun kennis, vaardigheden en middelen te worden gewerkt. Uit het model blijkt ook op welke punten verbetering nodig is.
Goede prestaties komen dus niet vanzelf. Een interessante vraag die is doorgegeven aan TU Twente om dit nader te onderzoeken. Op verzoek van de NVDO wordt onderzocht of er op het gebied van besturing en beheersingsmethode een ‘best practice’ kan worden geformuleerd.
De afgelopen jaren zijn op verzoek van de NVDO door diverse universiteiten diverse veronderstellingen onderzocht rond het managen van prestaties. De uitkomsten worden door universiteiten in ‘best practices’ uitgewerkt. Ervaringen hierover worden in kennisdossiers verzameld en gedeeld.
Bij het aanstaande iMaintain Prestatiemanagement congres op 7 oktober wordt het wetenschappelijk fundament voor de dag door de TU Twente verzorgd. De resultaten van de NVDO Sectie Suto Benchmark 2015 worden gepresenteerd en uitgelegd. Aansluitend op de resultaten van de benchmark delen experts hun visie en ervaring rond prestatiemanagement.

 

 

iMaintain Prestatiemanagement 2015

Tijdens iMaintain Prestatiemanagement, het congres van NVDO Sectie Suto en het iMaintain platform staat DOMINO: het versterkend effect van prestatiemanagement centraal. Een overzicht van het programma:
De jaarlijkse benchmark van de NVDO Sectie Suto wordt dit jaar door de TU Twente verwerkt tot het wetenschappelijke fundament van het evenement. Daarbij wordt gekeken naar de relatie tussen opdrachtgevers en aannemers in de onderhoudssector. De aandacht ligt dit jaar op methoden en technieken. Door Leo van Dongen en Richard Ruitenburg, TU Twente

Tijdens iMaintain Prestatiemanagement, het congres van NVDO Sectie Suto en het iMaintain platform staat DOMINO: het versterkend effect van prestatiemanagement centraal. Een overzicht van het programma:De jaarlijkse benchmark van de NVDO Sectie Suto wordt dit jaar door de TU Twente verwerkt tot het wetenschappelijke fundament van het evenement. Daarbij wordt gekeken naar de relatie tussen opdrachtgevers en aannemers in de onderhoudssector. De aandacht ligt dit jaar op methoden en technieken. Door

Sinds 2012 werkt E.ON op de Maasvlakte aan Onderhoud 2.0. Veel van het werk dat zelf werd gedaan, is uitbesteed. Zo ook het onderhoud aan pompen. De sprekers delen hun ervaring over de domino-effecten die het uitbesteden veroorzaakte op bijvoorbeeld de processen, eigenaarschap en samenwerking met andere partners. Door Kees de Jonge, E.ON Benelux en Pim van Kekem, Vos|Gekas&Boot

Na de gebeurtenissen vorig jaar op de site van Shell Moerdijk, was er grote schade aan enkele fabrieken op de locatie. Om weer ‘snel’ te draaien, waren onorthodoxe oplossingen nodig die veilig, goed en snel de plant weer in de lucht zouden helpen. Een aantal vaste contractors hebben een alliantie afgesloten en kregen de ruimte om aan de slag te gaan. Michiel Bedaux heeft als project & turnaround manager van Shell Moerdijk het afgelopen jaar gewerkt aan het doel van de alliantie: 1 juli 2015 live! Door Michiel Bedaux, Shell Moerdijk
Met een meer filosofische insteek wordt het publiek betrokken bij de vraag: Moet je sturen op presteren of kom je verder als je mensen in hun kracht zet? Bert Visser leidt deze interactieve sessie en onderzoekt hoe je een positief domino-effect bij mensen kunt veroorzaken. Door Bert Visser, CoThink

George Cladaras heeft bij AkzoNobel in Rotterdam een studie uitgevoerd naar de mogelijkheden voor performance management. Dit ging veel verder dan onderhoud. Hij keek vooral naar productieprocessen en wat er nodig is om daar hoger rendement te behalen. Het gevolg van deze studie is dat ook andere afdelingen en sites binnen AkzoNobel interesse hebben in Cladaras’ kijk op de zaak. Hij komt vertellen over het domino-effect van zijn bevindingen.

Technonostarter Flowid heeft een spinning disc reactor ontwikkeld waarmee conventionele processen in de industrie kleiner, veiliger en met een hoger rendement kunnen draaien. Het bedrijf won hiervoor verschillende prijzen waaronder de Process Enlightenment en de Herman Wijffels Innovation Award. Toch is een goed idee geen garantie voor succes in een behoudende industrie. Jeoffrey van den Berg vertelt over de domino-effecten die nodig zijn voor verandering.

 

U vindt alle informatie over het congres op:
www.imaintain.info/prestatie

Wellicht vindt u deze artikelen ook interessant

Schrijft u in voor onze nieuwsbrief en blijf altijd op de hoogte.