Na het nieuws over de rechtszaak tegen Tata Steel in Velsen-Noord meldt de staalreus zijn roadmap 2030 naar voren te halen. Met een extra investering van driehonderd miljoen euro in Roadmap Plus zegt Tata de geurbelasting en stofneerslag in twee jaar fors te reduceren.

Het maatregelenpakket Roadmap Plus – 300 miljoen extra investering – leidt in twee jaar tot afname van geurbelasting met circa 85 procent en rond de 65 procent minder stofneerslag door Tata Steel in de omgeving van de staalfabriek. De Roadmap Plus wordt versneld uitgevoerd: Tata Steel Nederland (TSN) rondt de projecten in 2023 af, met uitzondering van de DeNOx- en ontstoffingsinstallatie die in 2025 in bedrijf gaat.

Deze concrete resultaten volgen uit nadere uitwerking en berekening van het effect van de Roadmap Plus. Ook na 2023 zullen de maatregelen tastbare resultaten hebben op de vermindering van door omwonenden ervaren overlast.

Met de Roadmap Plus kondigde TSN in december aan haar acties te intensiveren met een aantal nieuwe maatregelen en versnelling van milieuprojecten in de Roadmap 2030. Verdere analyse en uitwerking leert dat het maatregelenpakket in 2023 leidt tot vermindering van hinder door geur, stof en geluid.

Rechtszaak

Omwonenden van Tata Steel in IJmuiden stapten onlangs naar de rechter om de staalfabriek aan te klagen. Advocaat Bénédicte Ficq deed namens 1100 mensen en acht stichtingen aangifte tegen het bedrijf.

Stof

De Roadmap Plus bevat nieuwe maatregelen in de aanpak tegen stofverspreiding. Een belangrijke maatregel in het verminderen van het zichtbare stof is het beperken van stofverwaaiing bij de opslagen en bij het overstorten op transportbanden in het grondstoffengebied. Dit doet TSN door het bouwen van stofschermen en het overkappen van de bunkers van de Hoogovens en de grondstoffenaanvoer hiernaartoe. Ook het overkappen van het koelproces van converterslak levert hieraan een belangrijke bijdrage. In 2023 verwacht TSN hiermee de stofneerslag in de directe omgeving – in vergelijking met 2021 – met circa 65 procent te verlagen.

Geur

De geurbronnen met een grote impact op de omgeving zijn Kooks- en Gasfabriek 2 (KGF2), de droogstandinstallatie bij de Staalfabriek en Beitsbaan 22 bij de Koudbandwalserij. Tata Steel neemt ook extra maatregelen binnen de Roadmap Plus. Zo voert TSN versneld verbeteringen door bij de KGF2, waaronder aanpassingen van de mechanische afdichting en verlaging van de ovendruk van de 108 kookskamers. Deze projecten zijn inmiddels gestart. Een andere nieuwe maatregel bij de aanpak tegen geur is het installeren van een nieuwe dampwasser bij Beitsbaan 22. Door het totaalpakket aan geurmaatregelen verwacht Tata Steel een vermindering van geurbelasting voor de directe woonomgeving tot ongeveer 85 procent in 2023.

DeNOx en overige maatregelen

Een groot project binnen de Roadmap Plus is de realisatie van een DeNOx- en ontstoffingsinstallatie bij de Pelletfabriek. Naast het verminderen van stikstofoxiden met circa 30 procent (NOx) wordt ook 35 procent minder fijn stof en 55 procent minder zware metalen uitgestoten. Met dit project is een investering van 150 miljoen euro gemoeid.

Door diverse maatregelen tegen de uitstoot van Zeer Zorgwekkende Stoffen (ZZS) realiseert TSN tegen 2023 ook een reductie van circa 30 procent in de uitstoot van Polycyclische aromatische koolwaterstoffen (PAK).

Het Adviescollege Stikstofproblematiek heeft maandagmiddag haar advies gegeven voor oplossingen voor de lange termijn. Er moet tegelijkertijd worden gewerkt aan natuurherstel en de reductie van de stikstofuitstoot, waarbij de vrijblijvendheid er vanaf moet.

Het Adviescollege heeft in haar rapport een aantal doelen geformuleerd. Zo moet in 2030 de uitstoot van stikstof zijn gehalveerd ten opzichte van 2019. Daarnaast moet de uitstoot in 2040 zodanig zijn teruggebracht dat de Natura-2000 gebieden onder de kritische depositiewaarde zijn gebracht. Dit is de grens waarboven de natuur serieuze schade ondervindt van de stikstofuitstoot. Als dat allemaal lukt, kan de natuur zich in 2050 hebben hersteld.

De doelen moeten worden vastgelegd in wet- en regelgeving. ‘Alleen met voldoende juridische borging kan geloofwaardig uitvoering worden gegeven aan de PAS-uitspraak van de Raad van State’, stelt het Adviescollege.

Verschil aanpak stikstofoxide en ammoniak

Het Adviescollege maakt in haar rapport nadrukkelijk onderscheid tussen de aanpak van de twee soorten stikstof: stikstofoxide (NOx) en ammoniak (NH3). NOx wordt vooral veroorzaakt door verbranding van fossiele brandstoffen en slaat meestal over een grote afstand neer. NH3 wordt veroorzaakt door biologische processen, met name in de landbouw. NH3 verspreidt zich in de lagere luchtlagen en slaat daardoor dichter bij de bron neer. Het Adviescollege stelt daarom een generieke aanpak voor voor NOx en een gebiedspecifieke voor NH3.

Maar ook piekbelasters, zoals industriële bedrijven, zee- en luchthavens, die stikstofoxide uitstoten en een groot effect hebben op natuurgebieden moeten onderdeel uitmaken van de gebiedspecifieke aanpak.

Aanpak industrie

Voor de industrie beveelt het Adviescollege aan om de reductie van NOx te integreren in de afspraken in het klimaatakkoord en de vorderingen goed te monitoren. Dat geldt ook voor afspraken die in het kader van het Schone Lucht Akkoord zijn gemaakt. Daarnaast moet de industrie versnellen in de transitie naar duurzame energie. Leidt dit niet tot een reductie van vijftig procent in 2030 dan moeten de eisen omhoog. Ook wil het college dat piekbelasters en verouderde installaties worden gehandhaafd op best beschikbare techniek.

Energiebedrijven

Voor energiebedrijven geldt dat door de overgang naar zonne- en windenergie emissies rap zullen afnemen. ‘We adviseren de eisen die gelden voor grote stookinstallaties ook toe te passen op kleinere biomassa-installaties’, zei voorzitter van het Adviescollege Johan Remkes tijdens een persbijeenkomst.

Daarnaast is het advies om SDE+-subsidies voor de kleine biomassa-installaties te beëindigen. Het moet minder interessant worden om een installatie onder 50 megawatt te bouwen. De nieuwe biomassa-installaties, die een SDE+ subsidie aanvragen, zijn vooral kleinere installaties. Deze installaties hoeven aan minder strenge emissie-eisen te voldoen en ook is het voor biomassa-installaties met een vermogen onder 15 megawatt niet nodig om een omgevingsvergunning aan te vragen. Daarom wordt er nu vaak voor gekozen om meerdere kleinere biomassa-installaties te bouwen in plaats van één grote. De kleinere biomassa-installaties emitteren op een lagere hoogte, wat resulteert in een relatief hogere depositie op het Nederlands grondgebied in vergelijking met grote biomassa-installaties.

Het economisch bureau van ABN-Amro voorspelt een krimpende industriële productie in 2020. In 2019 was de industrie al met één procent gekrompen. In 2020 voeren handelsspanningen, maar ook de stikstof- en PFAS-crisis de druk op. De economen van ABN-Amro verwachten dat de industrie 1,5 procent zal krimpen.

Wereldwijde handelsspanningen en een kwakkelende Duitse auto-industrie zorgde voor een  enigszins teleurstellend 2019 voor de Nederlandse industrie. Het gevolg was een krimp van de industriële productie met één procent. De wereldwijde productiedaling eist nog steeds zijn tol. Ook het negatieve sentiment onder ondernemers zal volgens ABN AMRO in 2020 effect blijven hebben op de Nederlandse industrie.

Industriële productie

ABN-Amro verwacht dat de industrie ook in het komende jaar met 1,5 procent zal krimpen. Zo is duidelijk sprake van minder bedrijvigheid en neemt het aantal exportorders af. In 2020 zal vooral de handelsoorlog tussen de Verenigde Staten en China doorslaggevend zijn voor een mogelijk herstel van de productie. ABN AMRO verwacht dat de handelsspanningen dit jaar afnemen, waarna de Nederlandse industriële productie licht kan aantrekken.

Stikstof en PFAS

Ook de stikstof- en PFAS-problematiek drukt op de industriële sector. Zo staat de metaalbewerking volgens ABN AMRO een moeilijk jaar te wachten. De stikstof- en PFAS-problematiek is nadelig voor bouwprojecten, wat resulteert in een daling van de vraag naar metaalproducten.

De stikstof- en PFAS-problematiek zorgt ook voor een dalende vraag naar bouwmachines en bouwmaterieel, zoals hijs- en hefwerktuigen. Deze daalt in het komende jaar ook met twee procent. De elektrotechniek, waarvan de bouw een belangrijke eindmarkt is, wordt ook getroffen door de ontwikkelingen. In 2020 bevindt dit segment zich nog steeds in moeilijk vaarwater en krimpt naar verwachting ook met twee procent.

Door de stikstofuitspraak van de Raad van State komen er momenteel minder opdrachten op de markt. Dat zorgt voor directe problemen omdat sommige onderhouds- en bouwprojecten niet door kunnen gaan, maar ook voor toekomstige problemen. Doordat het aantal tenders opdroogt, verwachten partijen in de toekomst een dip in hun portefeuille.

De gevolgen voor de bouwsector als gevolg van de stikstofuitspraak (zie kader) zijn groot. Bouwbedrijven krijgen te maken met uitstel of afstel van bouwprojecten. Ook de onderhoudssector heeft hier last van. Bij onderhoud aan wegen, bruggen, viaducten en sluizen wordt immers ook stikstof uitgestoten door de zware apparaten die bij het werk worden gebruikt. Vergunningen worden daardoor nu niet altijd toegestaan.

Achterstallig onderhoud

Uit onderzoek van Bouwend Nederland (de vereniging van bouw- en infrabedrijven) onder haar leden is gebleken dat honderden projecten die vergund hadden moeten worden, op het moment niet doorgaan. Volgens een woordvoerder zitten daar ongetwijfeld ook onderhoudsprojecten tussen.

Volgens Bouwend Nederland betekent dit niet dat er meteen levensgevaarlijke situaties ontstaan, maar het achterstallige onderhoud dat er in Nederland al is aan bruggen, viaducten en sluizen wordt zo alleen maar groter. In mei bleek namelijk uit een onderzoek van de Algemene Rekenkamer dat door gebrek aan onderhoud aan bruggen en sluizen het aantal stremmingen door storingen op het hoofdvaarwegennet toeneemt. De Algemene Rekenkamer constateerde toen dat meer geld nodig is om het uitgestelde en achterstallige onderhoud weg te werken.

Drempelwaarde

Bouwend Nederland vindt dat er een ontheffing moet komen voor projecten die tijdelijk stikstof uitstoten. ‘Als onderhoudswerkzaamheden voorbij zijn, is de stikstofuitstoot ook voorbij’, aldus een woordvoerder. ‘Je wilt niet dat het land op slot gaat. Daarnaast moet er snel een drempelwaarde bekend worden voor de stikstofdepositie. Afhankelijk van welk wetenschappelijk onderzoek je leest, is gebleken dat wij verantwoordelijk zijn voor tussen de 0,6 en 2,5 procent van de stikstofdepositie. We zijn niet de oorzaak en niet de oplossing van het stikstofprobleem. Wij denken dat als de drempelwaarde snel duidelijk is, je daarmee de meeste bouwprojecten weer vlot kunt trekken.’

Tenders

Bouwconcern Heijmans hoopt ondertussen op een overgangsperiode waardoor projecten nu toch door kunnen gaan. Het bedrijf heeft op het moment nog geen opdrachten die stilliggen vanwege de stikstofcrisis, maar maakt zich wel zorgen om de toekomst. ‘De projecten waar we nu op werken zijn al vergund en kunnen doorgaan’, legt een woordvoerder uit. ‘Maar wij merken dat tenders niet of later op de markt komen, waardoor wij in de toekomst een dip in onze portefeuille verwachten. We gaan het ongetwijfeld merken, tenzij de boel nu in één klap op stoom komt.’ Bouwend Nederland herkent het probleem. ‘Er worden minder opdrachten in de markt gezet omdat men bang is dat de vergunning niet rond komen. De pijplijn droogt op.’

Verduurzaming

Op de regelgeving hebben bedrijven misschien weinig invloed, maar zowel Bouwend Nederland als Heijmans geven aan dat zij bij de stikstofproblematiek kunnen helpen door de sector te verduurzamen. Door apparaten, zoals boorinstallaties, shovels en kranen die nu nog op diesel werken te elektrificeren wordt de uitstoot van stikstof verminderd en kunnen werkzaamheden wel plaatsvinden. Heijmans is er mee bezig, maar een totale omschakeling naar elektrisch materieel lukt niet van de ene op de andere dag. Daarvoor is een overgangsperiode nodig.

Stikstofproblematiek

Op het moment lopen veel projecten in allerlei sectoren vertraging op of liggen helemaal stil, omdat de Raad van State onlangs de PAS (Programma Aanpak Stikstof) heeft afgeschaft. Onder de PAS kregen bedrijven een vergunning voor stikstofverhogende activiteiten, onder de voorwaarde dat er in de toekomst maatregelen zouden worden genomen voor beschermde natuurgebieden. De Raad van State oordeelde dat de PAS de natuur onvoldoende beschermd.
De stikstofkwestie biedt ook kansen aan sommige bedrijven en sectoren volgens het rapport ‘Stikstof waait breed uit over sectoren’ van ABN Amro. Zo kunnen producenten en verhuurders van elektrische bouwmaterieel meer vraag naar hun producten verwachten. De bouwsector moet immers emissies tijdens de bouw beperken en dat lukt het best door middel van elektrisch materieel. Daarnaast zal de vraag naar modulaire bouw toenemen, omdat bij deze vorm van bouwen minder stikstof wordt uitgestoten. Consultants die ecologisch advies geven, varen ook wel bij de stikstofuitspraak. Daarnaast zouden IT-toepassingen kunnen helpen om de stikstofuitstoot in kaart te brengen.

18.000 bouwprojecten op de tocht

Momenteel staan volgens het rapport ‘Stikstof waait breed uit over sectoren’ van ABN Amro 18.000 bouwprojecten op de tocht. Een deel van deze projecten zal vertraging oplopen en een ander deel zal in het geheel niet doorgaan. Hieronder zijn veel grote infraprojecten en ongeveer 10.000 woningprojecten. Bovendien staan nog eens 2.100 projecten voor bedrijventerreinen op de tocht, net als de bouw van 150 tot 175 kantoren en 275 tot 300 winkels. De potentiële schade voor de bouwsector is door ABN Amro geraamd op 14 miljard euro in de komende vijf jaar. Hier zijn 70.000 banen in de bouw mee gemoeid op een totaal van 527.000.

 

Naar aanleiding van het adviesrapport van het Adviescollege Stikstofproblematiek neemt het kabinet nu maatregelen om de natuur te herstellen en de vergunningverlening weer op gang te brengen. VNO-NCW en MKB-Nederland vinden dat de plannen geen soelaas bieden voor de korte termijn.

Volgens minister Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit is er geen makkelijke en snelle oplossing voor het stikstofprobleem. ‘Het is geen kwestie van één of twee knoppen terugzetten, er is maatwerk nodig voor verschillende gebieden.’ Het kabinet gaat samen met provincies per gebied effectieve (bron)maatregelen in kaart brengen en uitvoeren. Het kabinet is hiervoor bereid extra financiële middelen te reserveren. Het kabinet verkent daarnaast of voor het einde van dit jaar een drempelwaarde kan worden ingevoerd. Ook salderen is binnenkort weer mogelijk.

Aanleiding

Op het moment lopen veel projecten in allerlei sectoren vertraging op of liggen helemaal stil, omdat de Raad van State onlangs de PAS (Programma Aanpak Stikstof) heeft afgeschaft. Onder de PAS kregen bedrijven een vergunning voor stikstofverhogende activiteiten, onder de voorwaarde dat er in de toekomst maatregelen zouden worden genomen voor beschermde natuurgebieden. De Raad van State oordeelde dat de PAS de natuur onvoldoende beschermd.

Vergunningverlening

Het kabinet ziet de urgentie om snel stappen te zetten om de toestemmingverlening door overheden voor projecten en activiteiten verder te hervatten. Als er geen sprake is van stikstofdepositie, heeft een initiatiefnemer geen vergunning nodig in het kader van de Wet Natuurbescherming. De AERIUS-calculator maakt dit inzichtelijk. Aanvullend bieden aanpassingen binnen of buiten een project of locatie (intern en extern salderen) of de zogenaamde ADC-toets mogelijkheden om een vergunningaanvraag te onderbouwen. Om die toets succesvol te doorlopen moet er sprake zijn van het ontbreken van alternatieven, een dwingende reden van openbaar belang en moet de schade aan de natuur worden gecompenseerd.

Een andere mogelijkheid voor toestemmingsverlening is de ecologische toets. Als hieruit blijkt dat er geen significant negatieve effecten zijn op Natura 2000-gebieden, kan de overheid toestemming verlenen. Dit geldt ook voor nieuwe projecten die slechts een tijdelijke stikstofdepositie hebben, zoals hernieuwbare energieprojecten. Voor 2020 wordt er een drempelwaarde verkend voor stikstofdepositie, zodat het vergunningsproces voor veel (kleine) activiteiten weer in gang kan worden gezet.

Weinig soelaas

VNO-NCW en MKB-Nederland laten in een reactie weten dat ze vinden dat deze plannen geen soelaas bieden voor de korte termijn. ‘Alle 18.000 projecten die stilliggen moeten nog steeds door de vergunningenmolen heen. Wat mist zijn drempelwaarden om projecten met verwaarloosbare emissies hiervan uit te zonderen’, schrijven de partijen in een bericht. ‘Die drempelwaarden laten nog tot in 2020 op zich wachten, maar bedrijven die nu al in zwaar weer verkeren hebben die tijd niet.’

VNO-NCW en MKB-Nederland beraden zich samen met Bouwend Nederland op de mogelijkheid van een proefproces om te zien of en hoe aangerichte schade van bedrijven op de staat kan worden verhaald.

Maatregelen landbouw en mobiliteit

Op het gebied van landbouw en mobiliteit heeft het kabinet al een paar beslissingen genomen om de stikstofuitstoot te verlagen. Het kabinet gaat boeren die willen stoppen helpen. Schouten: ‘Boeren die willen blijven boeren, kunnen dat. Als eerste helpen we de boeren die dichtbij Natura 2000-gebieden werken en degenen die veel stikstof uitstoten.’ Boeren die blijven, krijgen steun bij het investeren in nieuwe emissiearme stallen.

Om de stikstofuitstoot te verlagen wordt de snelheid op bepaalde wegen verlaagd. Schouten: ‘We gaan onderzoeken waar het verlagen van de snelheid wat oplevert.’ Daarnaast gaat het kabinet in Brussel inzetten op verdere aanscherping van Europese emissienormen voor nieuwe voertuigen.

Het Adviescollege Stikstofproblematiek adviseert drastische maatregelen voor het stikstofprobleem in Nederland. Ze stelt een forse sanering van agrarische bedrijven en een verlaging van de maximale snelheid op snelwegen voor. Voor de industrie moet in beeld worden gebracht welke negatieve bijdrage zij levert en wat voor beleid daarop kan worden gevoerd.

Makkelijke oplossingen zijn er niet volgens het door het kabinet ingestelde Adviescollege. Het eerste deel van het advies heet niet voor niks ‘Niet alles kan’. In dit deel geeft het college adviezen voor de korte termijn (tot eind volgend jaar), voor de zomer van 2020 komt ze met een advies voor de lange termijn.

Evenwichtige verhouding

Op het moment lopen veel projecten in allerlei sectoren vertraging op of liggen helemaal stil, omdat de Raad van State onlangs de PAS (Programma Aanpak Stikstof) heeft afgeschaft. Onder de PAS kregen bedrijven een vergunning voor stikstofverhogende activiteiten, onder de voorwaarde dat er in de toekomst maatregelen zouden worden genomen voor beschermde natuurgebieden. De Raad van State oordeelde dat de PAS de natuur onvoldoende beschermd.

Volgens het Adviescollege zijn reductie van emissies en deposities en versneld natuurherstel randvoorwaarden voor toekomstige toestemmingsverlening en de huidige problemen. Alle economische sectoren die stikstofuitstoot kennen, dienen een bijdrage te leveren, in een evenwichtige verhouding, waarbij kosteneffectiviteit in ogenschouw wordt genomen.

Combineren veehouderij en chemie

De veehouderij en het verkeer zijn verantwoordelijk voor het grootste gedeelte van stikstofemissies (ammoniak en stikstofoxiden). De industrie en energieproductie maken volgens het Adviescollege 1,6 procent uit van het totaal. Volgens het rapport zullen reducties hier op korte termijn niet tot significantie ruimte leiden. Het college adviseert dat provincies op korte termijn in beeld moeten brengen in hoeverre verschillende industriële sectoren een negatieve bijdrage leveren aan de stikstofdepositie in stikstofgevoelige Natura 2000-gebieden, welke maatregelen nodig zijn, en welk (activerend) beleid kan worden gevoerd vanuit het Rijk en de provincies voor het stimuleren van de toepassing van nieuwe technieken en voor innovaties in de industriële sector.

In de tweede fase wil het Adviescollege verkennen of de chemie indirect een bijdrage kan leveren aan het verminderen van de emissies afkomstig uit meststromen door technieken te ontwikkelen die daaraan kunnen bijdragen.

Het afschaffen van het Programma Aanpak Stikstof (PAS) heeft voor veel projecten en bedrijven gevolgen. Een daarvan is Stercore, een bedrijf dat een fabriek wil bouwen in Emmen om middels een innovatief systeem van lokale biomassa duurzame energie en bio based carbon te produceren, zonder dat hierbij afvalstoffen ontstaan. ‘Het is een drama, alles ligt stil’, zegt Richard Kusters van Stercore.

Het Drentse Stercore maakt groen gas en bio based carbon uit hernieuwbare grondstoffen zoals mest en digestaat uit co-vergisters. Het groene gas wil ze vervolgens leveren aan het naastgelegen Emmtec-industrieterrein of op het gasnetwerk. De CO2 die bij het productieproces vrijkomt, wordt vloeibaar gemaakt en geleverd aan de glastuinbouw. Lees hier in een uitgebreid artikel wat het bedrijf doet.

Nadat er in januari één bezwaar was gekomen op de aanvraag van de vergunning heeft Stercore extra informatie aangeleverd. Vervolgens liet de publicatie van de vergunning op zich wachten volgens Kusters. ‘Het hing vast bij de afdeling Natuur van de provincie Drenthe. En nu de PAS is ingetrokken, ligt alles stil. Wij kunnen niet verder met de fabriek op de manier zoals we het wilden doen.’

Alternatieven

Bij de eerste vergunningsaanvraag voor de fabriek had Stercore ingezet op 0,05 mol stikstofdepositie per hectare per jaar (N/ha/jaar). Op het gebied van de stikstofdepositie zaten ze toen goed, want onder de PAS hoefden bedrijven die daaronder zaten geen vergunning aan te vragen op dat gebied. Een bijdrage onder de 1 mol N/ha/jaar moest er melding van maken en voor een bijdrage van meer dan 1 mol N/ha/jaar was een vergunning vereist.

Afschaffen PAS

Onlangs oordeelde de Raad van State dat het Programma Aanpak Stikstof (PAS) niet langer mag worden gebruikt als basis voor het verlenen van vergunningen. De PAS zou de natuur onvoldoende beschermen. Het besluit heeft grote gevolgen voor de bouw van nieuwe industrie, wegen, huizen en bijvoorbeeld boerderijen. Projecten kunnen niet doorgaan of lopen vertraging op.

Nu er een streep is gezet door de PAS heeft Stercore alsnog een stikstofprobleem. ‘Wij zijn uit gaan zoeken wat we wel konden doen’, zegt Kusters. ‘Wij hebben daarop een recent geurrapport aangeleverd voor de luchtwasinstallatie die wij ook willen gaan gebruiken, die een geurreductie laat zien van 99,9 procent. Maar ook daarmee kwamen wij nog niet uit op 0,00 mol stikstofdepositie. Daarom hebben we ook onze vergassingsinstallatie geëlektrificeerd. Deze draaide eerst op aardgas. Deze heeft nu geen NOx uitstoot en levert dus geen bijdrage aan de stikstofdepositie.’

In eigen voet schieten

Volgens Kusters heeft het bedrijf nu nog maar een hele geringe stikstofuitstoot. ‘Adviesbureau Tauw heeft dit via de Aerius calculator (rekeninstrument voor de leefomgeving, red.) doorgerekend en komt dan uit op 0,00 mol stikstofdepositie per jaar op het dichtstbijzijnde Natura 2000 gebied, dat zeven kilometer verderop ligt.’ De Aerius calculator is volgens de website van het RIVM nog steeds het meest actuele rekeninstrument voor het bepalen van de stikstofdepositie van activiteiten. Vanwege de uitspraak van de Raad van State is het alleen niet meer mogelijk om via Aerius meldingen te doen. ‘Doordat wij op 0,00 stikstof depositie uitkomen, is PAS echter niet meer voor Stercore van toepassing’, zegt Kusters.

Het bedrijf snapt daarom niet waarom de vergunning nog steeds niet is gepubliceerd. ‘We doen alles wat de provincie en Nederland wil: CO2 reduceren en groen gas maken vanuit lokale biomassa op een zero waste basis. Alle bedrijven die een positieve impact zouden kunnen maken op het klimaat, kunnen nu niks. Er moet toch nieuwe technologie komen om de CO2-uitstoot te verminderen om iets aan klimaatveranderingen te doen? Vanuit de natuur gezien, schiet je jezelf zo in eigen voet.’

Reactie provincie Drenthe

De provincie Drenthe bevestigt dat het de nieuwe informatie van Stercore heeft gekregen. Zij geeft echter aan dat ze de berekeningen niet goed kan controleren. Een woordvoerster: ‘Op het moment stelt het RIVM nieuwe rekenmodellen (Aerius calculator, red.) op. Die komen als het goed is binnenkort binnen. Daarnaast speelde mee dat Stercore extra informatie meestuurde over het rendement van de luchtwasinstallatie. Daar hebben wij tijd voor nodig om naar te kijken. Er spelen dus nog twee open eindjes. We verwachten dat er na het reces een besluit wordt genomen over de vergunning.’

Alle projecten op het gebied van havenontwikkeling in de Rotterdamse haven worden in een bepaalde mate vertraagd doordat er een streep is gezet door het huidige stikstofbeleid.

Onlangs oordeelde de Raad van State dat het Programma Aanpak Stikstof (PAS) niet langer mag worden gebruikt als basis voor het verlenen van vergunningen. De PAS zou de natuur onvoldoende beschermen. Het besluit heeft grote gevolgen voor de bouw van nieuwe industrie, wegen, huizen en bijvoorbeeld boerderijen. Projecten kunnen niet doorgaan of lopen vertraging op.

Alternatief

Voor de Rotterdamse haven resulteert het besluit in vertragingen van projecten en extra kosten laat een woordvoerder weten. Het bedrijf onderzoekt momenteel nog welke projecten en bedrijven er precies vertraging door oplopen. ‘Wij dreigen opdrachten te verliezen door het stikstofbeleid’, zegt de woordvoerder. ‘Projecten moeten worden uitgesteld of bedrijven blazen een project af omdat ze niet weten waar ze aan toe zijn. We hopen dat de overheid op korte termijn duidelijkheid geeft over alternatieven anders blijven er allerlei investeringen in de ijskast liggen. Dat zou jammer zijn.’

Fnuikend

Op de website van Havenbedrijf Rotterdam liet COO Ronald Paul al eerder weten dat hij de maatregel fnuikend vindt voor het vestigingsklimaat in de Rotterdamse haven en de voortgang van de energietransitie. ‘Er dient snel een alternatief te komen die ook de belangen van de Nederlandse havens en industrie behartigt.’

Volgens de woordvoerder is het voor de petrochemische industrie moeilijk om nog grote verbeteringen aan te brengen in het verlagen van de stikstofemissie. De afgelopen decennia is namelijk al veel gedaan om deze te reduceren.

Wij onderzoeken momenteel de gevolgen van het stikstofbeleid voor de industrie. Meer informatie volgt op onze website en in onze magazines.