nieuws

Tegelfabrikant Mosa investeert miljoenen in innovatieve technologieën

Publicatie

9 mei 2017

Categorie

iMaintain

Soort

nieuws

Tags

innovatie, investering

Te­gel­fa­bri­kant Ko­nink­lij­ke Mosa in­ves­teert mil­joe­nen euro’s in in­no­va­tie­ve tech­no­lo­gieën om de pro­duc­tie van wand- en vloer­te­gels in Maas­tricht te ver­ho­gen. Dit jaar gaat al zes mil­joen euro naar een nieu­we oven met meer ca­pa­ci­teit in de vloer­te­gel­fa­briek.

An­de­re in­ves­te­rin­gen zijn ge­richt op ver­de­re in­no­va­tie van pro­duc­ten, tech­no­lo­gie en bouw­pro­ces­sen. Van­uit twee fa­brie­ken in Maas­tricht le­vert Mosa jaar­lijks zo’n zes mil­joen vier­kan­te meter ke­ra­mi­sche te­gels van hoog­waar­di­ge kwa­li­teit. De ver­wach­ting is dat de ex­port naar Eu­ro­pe­se lan­den, Noord Ame­ri­ka en het Mid­den-Oos­ten in de ko­men­de jaren fors zal stij­gen.

Oven

‘In­ves­te­rin­gen in in­no­va­tie­ve tech­no­lo­gieën zijn nodig om onze stra­te­gi­sche groei­plan­nen te on­der­steu­nen’, aldus Remon Ver­aart, CEO van Mosa. ‘Een con­creet voor­beeld is de aan­schaf van de nieu­we oven in de vloer­te­gel­fa­briek, ter ver­van­ging van een oude. Deze oven werkt vol­gens de ­mo­dern­ste tech­no­lo­gie. Hij heeft een gro­te­re ca­pa­ci­teit en ver­bruikt ruim twintig pro­cent min­der ener­gie per ge­pro­du­ceer­de vier­kan­te meter. Mosa werft nu de all­round ope­ra­tors die nodig zijn om deze oven in de vloer­te­gel­fa­briek te be­die­nen. Maar ook in de wand­te­gel­fa­briek is door de ver­hoog­de vraag be­hoef­te aan extra ope­ra­tors.’

An­de­re in­ves­te­rin­gen dra­gen bij aan het be­hou­den van Mosa’s po­si­tie in de so­ci­a­le wo­ning­bouw in Ne­der­land. Ver­aart: ‘Door pro­duc­tie­pro­ces­sen te ver­nieu­wen, kun­nen we be­staan­de bouw- en re­no­va­tie­me­tho­den ver­be­te­ren. Mosa Panel is hier een voor­beeld van. Onze te­gels wor­den met ui­ter­ste pre­ci­sie ma­chi­naal ver­lijmd op wand- en vloer­pa­ne­len. Wer­ken met kant- en klare te­gel­pa­ne­len ver­be­tert het pro­ces, be­spaart tijd en ver­min­dert de over­last voor be­wo­ners van de wo­nin­gen.’ De tijd die nodig is voor een bad­ka­mer­re­no­va­tie wordt door deze slim­me tech­no­lo­gie meer dan ge­hal­veerd.