nieuws

Veiligheidsprestaties chemiesector positief

Publicatie

10 jul 2018

Categorie

Petrochem

Soort

nieuws

Tags

Brzo-bedrijven, veiligheid

Uit de landelijke rapportage ‘Staat van de Veiligheid’, die Staatssecretaris Stientje van Veldhoven van Infrastructuur en Waterstaat onlangs naar de Tweede Kamer heeft gestuurd, blijkt dat BRZO-bedrijven hun veiligheidsperformance continu verbeteren. Er is sprake van een positieve trend in het naleefgedrag van de ruim vierhonderd BRZO-bedrijven in de afgelopen vijf jaar.

De Staat van de Veiligheid majeure risicobedrijven 2017 is de vijfde jaarlijkse rapportage over de veiligheidssituatie bij BRZO-bedrijven in Nederland. De Staat is zowel gebaseerd op de rapportages van overheden als op rapportages van het bedrijfsleven over de naleving en veiligheidssituatie bij risicovolle bedrijven. Met dit rapport wordt een beeld gegeven van de de naleving en veiligheidssituatie van de bedrijven waarvoor het Besluit risico’s zware ongevallen (BRZO) geldt.

Bevindingen

Uit het rapport over 2017 blijkt dat de BRZO-toezichthouders geen melding maken van situaties waar sprake is van een langdurig onbeheerste veiligheidssituatie met verhoogd risico voor werknemers en de
omgeving. Verder kan geconcludeerd worden dat de lijn met betrekking tot de BRZO-overtredingen in de afgelopen jaren wordt voortgezet. Dit houdt een verdere afname van het aantal zware overtredingen in, en een verschuiving van middelzware naar lichte overtredingen. Het aantal bedrijven zonder overtredingen ligt in de range van 40-45 procent. Ook is gebleken dat het aantal lekkages is afgenomen.

Veiligheid Voorop

Naast de informatie vanuit de overheid, wordt in de rapportage ook de jaarlijkse voortgang gepresenteerd van het landelijke industrieprogramma Veiligheid Voorop. In dit veiligheidsprogramma werken de BRZO-bedrijven in de chemieketen samen om de prestaties en de veiligheidscultuur continu te verbeteren. In 2017 is de aansluitgraad van het aantal BRZO-bedrijven gestegen tot 82 procent.

Ook de resultaten uit de Veiligheid Voorop rapportage bevestigen de positieve trend, zoals onder meer blijkt uit de daling van het aantal spills. Ook het transparant delen en bespreken van (bijna)ongevallen om hiervan te leren, is een belangrijke pijler van de veiligheidscultuur. Een goede veiligheidscultuur draagt positief bij aan het naleefgedrag, de mate van risicobeheersing van een bedrijf en daarmee aan de veiligheidssituatie.

VNCI Veiligheidsinfographic

Volgens Bernard Wientjes, voorzitter Koninklijke VNCI, is het duidelijk dat chemiebedrijven waarde hechten aan veiligheid. ‘Uit de Staat van de Veiligheid kan worden opgemaakt dat de positieve trend naar optimale veiligheid ook in 2017 is voortgezet. De chemische industrie blijft zich inzetten voor de voortzetting van deze trend, want onze bedrijven realiseren zich terdege dat veiligheid nooit af is. Als vereniging en bedrijven blijven we hier dan ook met elkaar aan werken.’

Om transparant te maken wat de Koninklijke VNCI doet op het gebied van veiligheid, lanceert de vereniging een speciale veiligheidsinfographic. Deze infographic laat zien hoe er gewerkt en geleerd wordt in de chemische industrie om de processen en het werk nog veiliger te maken. Tevens is dit de plek waar op een overzichtelijke manier terug te vinden is wat er in werking wordt gezet als er onverhoopt toch een incident plaatsvindt.

-> Lees ook het bericht over het onderzoeksrapport van TNO en DCMR naar de veiligheidscultuur bij negentien risicovolle bedrijven in het Rijnmondgebied. Hieruit blijkt dat de veiligheidscultuur nog wel verbeterd kan worden. 

Industrielinqs 3, 2021

6 april 2021

nieuws

Dunea verkent inzet drones in duingebied

AGENDA

IRE / APEX 2021

15-06-2021 MECC, Maastricht